Vi afholder Generalforsamling onsdag d. 8. februar 2023 kl 20.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Juniorlederen aflægger beretning (udgår)
 4. Dubletlederen aflægger beretning (udgår)
 5. Kassereren aflægger beretning og fremlægger regnskabet
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. valg
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  3. Valg af revisorer
  4. Valg af revisorsuppleant
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Eventuelt

Alle forslag, lovændringsforslag m. v., der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.