KLUBBENS LOVE

Vedtægter for Herning Filatelistklub.

§ 1.  Klubbens navn er Herning Filatelist Klub. Dens hjemsted og værneting er Herning. Klubben blev stiftet 23. maj 1944 og er tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund.

§ 2.  Herning Filatelist Klub har til formål at fremme interessen for og kendskabet frimærker og filateli samt at bistå medlemmerne i alle filatelistiske forhold. Klubben søger at fremme interessen for filateli blandt unge

.

§ 3.  Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 14 år. Anmodning om optagelse fremsættes for klubbens bestyrelse.

§ 4.  Klubben holder møde hver 14. dag i sæsonen. På Møderne behandles først klubbens indre anliggender, derefter kan foredrag og fremvisning frimærker, auktioner over indleverede mærker samt privat salg og bytning finde sted. Under auktioners afholdelse må privat salg og bytte ikke finde sted. For de til klubbens auktioner indleverede mærker påtager sælgeren sig ansvaret for ægthed og ubeskadiget stand.

§ 5. Kontingent for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent indbetales til kasseren senest 4. januar for det kommende år. (MobilePay eller Bankoverførsel)
Ikke betalt kontingent 4. januar betragtes som udmeldelse af klubben.
10. januar indsender kasseren medlemslisten til DFF og vi bliver opkrævet kontingent.

Medlemmer, der indtræder efter 1. maj, betaler halvt årskontingent.

§ 6.  Klubbens bestyrelse består af 3 medlemmer: Formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Formanden leder klubbens møder og sammenkomster, repræsenterer klubben udadtil samt varetager forbindelsen til ”Danmarks Filatelist Forbund”. Formanden delegerer arbejdet til bestyrelsesmedlemmerne. Kassereren træder i formandens sted, når denne har forfald. Formanden fører klubbens forhandlingsprotokol. Har et bestyrelsesmedlem forfald i et længere tidsrum grundet arbejde, sygdom eller midlertidig bortrejse kan suppleanten indkaldes.

§ 7.  Bestyrelsen udpeger en dubletleder. Dubletlederen fører selvstændigt regnskab. Bestyrelsen har bemyndigelse til at yde dubletlederen en vis erstatning for bortkomne hæfter efter deres eget skøn.

§ 8.  Bestyrelsen kan udpege en juniorleder og fastsætte retningslinjer for juniorarbejdet.

§ 9.  Klubbens medlemmer modtager Danmarks Filatelist Forbunds tidsskrift. Medlemmer, der deltager i dubletcirkulationen, er pligtige til at overholde de regler, der er vedlagt sendingen. Medlemmer, der ikke har et rent forhold til denne eller andre klubber, kan ekskluderes af klubben.

§ 10.  Gæster kan tilstedes adgang til klubbens møder med formandens tilladelse. Kun medlemmer, der er tilsluttet en klub tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund, har i sådanne tilfælde lov til at bytte eller forhandle mærker under besøget.

§ 11.  Regnskabsåret følger kalenderåret. Den af generalforsamlingen valgte revisor skal revidere klubbens regnskab, der af kassereren skal være afsluttet inden den 20. januar.

§ 12.  Den årlige generalforsamling afholdes i februar under ledelse af en dertil valgt dirigent. Indvarsling til generalforsamling sker skriftligt pr. brev, på klubben hjemmeside eller ved SMS til medlemmerne senest 14 dage før dennes afholdelse. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1: Valg af dirigent

2: Formanden aflægger beretning

3: Juniorlederen aflægger beretning

4: Dubletlederen aflægger beretning

5: Kassereren aflægger beretning og fremlægger regnskabet

6: Behandling af indkomne forslag

7: Valg 

7.1: Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.2: Valg af 1 bestyrelsessuppleanter

7.3: Valg af revisor

7.4: Valg af revisorsuppleant

8: Fastsættelse af kontingent

9: Eventuelt

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis 1 og 2. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Alle forslag, lovændringsforslag m.v., der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun de medlemmer der rettidigt har indbetalt kontingent.

§ 13.  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, kun den kan ændre eller ophæve klubbens vedtægter.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen, eller når der herom fra mindst 1/3 af medlemmerne fremkommer skriftlig begæring til formanden med dagsorden. Indvarsling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling.

Ved alle afstemninger er simpel majoritet afgørende. Står stemmetallet lige, afgør formandens stemme udfaldet.

§ 14.  Klubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indvarslet ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor. Ved denne lejlighed kan fraværende medlemmer afgive skriftlig stemme. En sådan stemmeseddel må forinden generalforsamlingens afholdelse i lukket kuvert være formanden i hænde, og kuverten åbnes først ved optællingen af stemmerne.

Ved opløsning skal klubbens midler tilfalde Dansk Filatelist Forbunds arbejde for juniorsamlere efter klubbens nærmere beslutning af bestyrelsen i Herning Filatelist Klub.

Der kan ikke direkte eller indirekte overføres midler til medlemmer af Herning Filatelist Klub.

Således vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 14-9-2022

_________________________________________

Dirigent Per Friis Mortensen

Vedtaget 2023